Přepravní podmínky

PŘEPRAVNÍ ŘÁD – SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

vyhlášené na základě zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a podle vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu

  1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou i nepravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat a stanovují podmínky pro tyto přepravy na všech linkách provozovaných společností Slemr Spedition s.r.o. (dále jen dopravce).
  2. Dopravce uzavře přepravní smlouvu s cestujícím tehdy, není-li vozidlo plně obsazeno. O obsazení vozidla rozhoduje jeho obsluha, viz pověřené osoby uvedené v bodě 8. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující do vozidla nastoupí, zakoupí si jízdenku nebo se prokáže průkazem, který cestujícího opravňuje k bezplatné přepravě. Ceny jízdenek jsou zveřejněny ve vozidle dopravce, v informaci o odjezdech vozidla a na webových stránkách dopravce.
  3. Jízdné je cestující povinen zaplatit podle ceníku dopravce a je žádoucí, aby přispíval k plynulému odbavení včasným připravením vhodných platidel. Právo na osvobození od jízdního poplatku nebo na zlevněné jízdné je cestující povinen prokázat příslušným průkazem při každém zakoupení jízdenky a při každém jejím použití. Předprodej místenek není poskytován. Při převzetí jízdenky je cestující povinen se přesvědčit, zda mu byla vydána platná jízdenka, zda zaplacené jízdné odpovídá ceně vyznačené na jízdence a zda má jízdenka správné datum konání jízdy. Po celou dobu přepravy i v době výstupu musí cestující mít jízdenku u sebe a zacházet s ní tak, aby nedošlo k jejímu poškození pro případ kontroly. Při neprovedení přepravy se jízdné vrací stejnou formou, jakou bylo uhrazeno.
  4. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému. Cestující, který nedodržuje přepravní podmínky, nedodržuje pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem, znečistil vozidlo, ruší klidnou přepravu cestujících a jinak obtěžuje cestující, je povinen zaplatit přirážku, nebo může být oprávněnou osobou vyloučen z přepravy. Výše přirážky činí 1 000,- Kč s tím, že při úhradě přirážky ihned, nebo do sedmi kalendářních dnů v sídle dopravce se tato částka snižuje na 700,-Kč, a při vymáhání soudní cestou se stanovená přirážka 1 000,-Kč nemění.
  5. Přeprava dětí se řídí vyhláškou číslo 175/2000 Sb. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je proveditelná s přihlédnutím k možnostem cestujícího. Přeprava osob na vozíku pro invalidy není s ohledem na technické provedení vozidel možná.
  6. Zavazadla jsou přepravována jako příruční zavazadla. Příruční zavazadla přepravovaná bezplatně jsou nejvýše jedno zavazadlo s rozměry menšími než 30x40x60cm. Bezpečná manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla nebo újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li dále stanoveno jinak. Jako příruční zavazadlo lze přepravovat, pokud to obsazení vozidla dovoluje a není-li přeprava jízdním řádem nebo oprávněnou osobou vyloučena, nad rámec výše uvedeného také jeden dětský kočárek, jehož rozměry přepravu umožní. Řidič může povolit přepravu dalších kočárků, pokud to umožňují provozní poměry. Jízdní kolo a zavazadla přesahující i jeden z výše uvedených rozměrů, nebo tvaru válce do délky 150 cm a do průměru 10 cm, nebo tvaru desky nepřesahující rozměr 80×100 cm, jejichž hmotnost současně nepřesahuje 25 kg, lze přepravovat pouze, pokud to umožňují provozní podmínky a se souhlasem pověřené osoby.
  7. Živá zvířata lze přepravovat pouze ve zcela uzavřené schránce s nepropustným dnem. Ve vozidle se smí přepravovat beze schránky pouze jeden pes, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.
  8. Řidič vozidla a průvodčí (dále jen pověřené osoby) jsou oprávněni dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnostia plynulosti dopravy, nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Pověřená osoba je oprávněna:

a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, dále pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, vyhazuje předměty z vozidla, poškozuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících či ostatní cestující jinak obtěžuje. Vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího

b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících, nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla

c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti.

  1. Cestující nesmí v autobuse: mluvit za jízdy s řidičem, vstupovat do vozu na kolečkových bruslích, zdržovat se v prostoru, který znemožňuje bezpečný výhled řidiče, kouřit ve vozidle, odkládat věci nebo zvířata na sedadla, chovat se hlučně, reprodukovat hudbu, konzumovat potraviny nebo obtěžovat spolucestující jiným nevhodným chováním nebo poškozovat interiér vozidla.

V České Kamenici 1.7.2018

Václav Šlemr

Jednatel